Plan javne nabave za 2019. godinu


NARUČITELJ:  KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE d.o.o
ADRESA: FRANKOPANSKA 62B, 53 260 BRINJE
OIB: 44146676576

KLASA: 330-01/18-01/02
URBROJ: 2125/79-18-01
Brinje, 11.12.2018

    Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14,120/16) i naručitelj donosi:

P L A N  N A B A V E
za 2019. godinu

I.

U  2019. godini planirane su slijedeće nabave:

R. B.PREDMET NABAVEEVID. BROJ NABAVEPROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (kn)VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVEVRSTA SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNI SPORAZUMPLANIRANI POČETAK POSTUPKAPLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG SPORAZUMA
1.Nabava službenih vozila (osobno vozilo ili gospodarsko vozilo)01-2019100.000,00Jednostavna nabavaPrema tri ponudePo potrebi12 mjeseci
2.Gorivo, ulje, mazivo02-2019120.000,00Izravno prema internom aktuPrema ponudi01.01.2019.31.12.2019.
3.Pomoćni materijal i dijelovi     03-201910.000,00Jednostavna nabavaNarudžbenica01.01.2931.12.2019
4.
Usluge održavanja softvera
04-201915.000,00Izravno ugovaranjeUgovorPrema isteku ugovora12 mjeseci
5.Preventivni tenički pregledi kamiona 05-201915.000,00 Jednostavna nabavaNarudžbenicaPrema isteku obveznog pregleda 12 mjeseci
6.Troškovi telefona i interneta06-201915.000,00Jednostavna nabavaUgovor

7.Usluge pošte07-201910.000,00Jednostavna nabava


8.Uredski materijal08-201915.000,00Jednostavna nabavaUgovor / NarudžbenicaPo potrebi
9.Usluge banke
09-201920.000,00Jednostavna nabava


10.Investicijsko održavanje vozila10-201950.000,00Jednostavna nabavaPrema Internom aktu ( 3 ponude )

11.Javno bilježničke usluge i troškovi suda11-20195.000,00Jednostavna nabava Ugovor / Narudžbenica 
12.Investicijsko održavanje groblja     12-201910.000,00Jednostavna nabavaUgovor / NarudžbenicaPo potrebi12mjeseci
13.Usluge vanjskog osoblja13-201915.000,00Jednostavna nabavaUgovor / NarudžbenicaPo potrebi12 mjeseci
14.Radna i zaštitna odjeća14-201920.000,00Jednostavna nabava
Narudžbenica
01.01.2019.31.12.2019.15.
Ostali troškovi od 1,00 kn do 20.000,00 kn,materijal za čišćenje mrtvačnica,dijelovi za kamion,kosilice,ostala oprema,troškovi vode,troškovi električne energije,troškovi autoputa,reprezentacije i slično15-201959.000,00Izravno ugovaranjeUgovor / NarudžbenicaPo potrebi12 mjeseci
16.Intelektualne usluge(seminari,izobrazba i slično)16-20195.000,00Jednostavna nabavaUgovor / NarudžbenicaPo potrebi12 mjeseci
17.Rekonstrukcija groblja u Općini Brinje1/20193.854.470,64Otvoreni postupak    Ugovor o javnoj nabavi
Sukladno roku koji će bit definiran ugovorom 

II.

Nabava roba i usluga u vrijednosti od i iznad 200.000,00 kuna bez PDV-a i ustupanje radova u vrijednosti od i iznad 500.000,00 kuna bez PDV-a predviđenih ovim Planom obavljat će se po postupku i na način kako je to propisano Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13,13/14,120/16).

Pripremu i provedbu postupka javne nabave sukladno Planu nabave za 2019.godinu provodit će ovlašteni predstavnici naručitelja koje sukladno članku 24.ZJN odlukom imenuje direktor društva.

III.

Ovaj Plan nabave za 2019.godinu prihvaćen na  6 sjednici Nadzornog odbora održanoj 12.12.2018..godine  i objavit će se na Oglasnoj ploči Naručitelja te na web stranici Komunalnog društva Brinja www.komunalnodrustvobrinje.hr

DIREKTOR:
Josipa Pavlović,mag.ing.agr.