Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), te članka 15. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o temeljem Rješenja (Tt-14/105-2, Tt-14/3314-2, Tt-14/3315-2, Tt-14/6633-5,Tt-15/512-7, Tt-17/6987-2, Tt-18/130-4, Tt-18/4648-2 ), direktorica Komunalnog društva Brinje d.o.o., objavljuje

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA KOMUNALNO DRUŠTVO
BRINJE D.O.O. KAO JAVNI NARUČITELJ NE SMIJE
SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

Komunalno društvo Brinje d.o.o. u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa slijedećim gospodarskim subjektom:

– BIŠKUPIĆ, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Tomislav Biškupić, Letinačka 9, 53260 Brinje, OIB: 76462467245

 

 

Direktorica

Josipa Pavlović, dipl.ing.agr.

Popis gospodarskih subjekata s kojima se ne smiju sklapati ugovori o javnoj nabavi