Trgovačka društva

Računovodstvo

Javna nabava

Radni odnosi, zaštita na radu i zaštita od požara

Otpad

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadomhttps://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_50_1138.html
 • Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj  117/07, 111/11, 17/13 i 62/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14 i 51/14)
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“ broj 50/05 i 39/09)
 • Pravilnik o vrstama otpada („Narodne novine“ broj 27/96, 50/05 i 23/07)
 • Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom („Narodne novine“ broj 123/97, 112/01, 23/07 i 45/07)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10 i 31/11)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  („Narodne novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13)

Groblje

Komunalno gospodarstvo i ostali propisi